Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-79(1.1) 2009-02-19
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigąŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009-2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 19 d. Nr. T-79

Šiauliai

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX -711  (Žin., 2002, Nr. 10-355),  atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 (Žin., 2009, Nr. 9-340), Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti pridedamus:

            1. Šiaulių rajono savivaldybės 2009-2011 metų korupcijos prevencijos programą.

            2. Šiaulių rajono savivaldybės  2009-2011 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-79

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  2009-2011 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

            1.  Korupcijos programoje vartojamos sąvokos:

            1.1. Korupcija - asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio valstybės politikui, pareigūnui ar tarnautojui, taip pat valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio sau ar kitam asmeniui arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio už tam tikrų funkcijų vykdymą ar nevykdymą, taip pat asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio bet kuriam asmeniui, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, taip pat asmens, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio, taip pat bendrininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

            1.2. Korupciniai nusikaltimai - kyšio priėmimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padaromos viešame sektoriuje paperkant ar siekiant asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnyba, valstybės pareigūno neteisėtas dalyvavimas įmonės komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, tarnybos įgaliojimų viršijimas, tarnybinis suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas arba iššvaistymas, viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas, tyčinis ar nusikalstamas buhalterinio dokumento ar įrašo pateikimas ir padarymas kitokių veikų, kuriomis siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo.           

            2. Šioje Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX - 711 patvirtintoje Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programoje vartojamas sąvokas.

            3. Šiaulių rajono savivaldybės taryba, suprasdama, kad korupcijos pasireiškimo rizika ir galimybės yra, numato įgyvendinti realias korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija priemones.

            4. Korupcijos prevencijos strategija Savivaldybėje grindžiama visuotinai pripažintais principais: ilgalaikiškumu, nuoseklumu, prevencija, korupcijos atvejų išaiškinimu, visuomenės švietimu ir jos parama.

            5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje (toliau-Savivaldybės administracija) dirba 230 darbuotojų, iš jų  ----- yra valstybės tarnautojų ir ___ dirbančių pagal darbo sutartį. Darbuotojų veikla susijusi su gyventojų aptarnavimu, konsultavimu, mokymu, tikrinimu bei administravimu. Visa tai sudaro realias prielaidas pasireikšti korupcijai.

 

 

II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

            6. Išorinės korupcijos atsiradimo prielaidos:

            6.1. bendrosios (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama parama, visuomenės pilietiškumo stoka, nesipriešinimas korumpuotiems valstybės tarnautojams ir pasyvumas antikorupcinėje veikloje);

            6.2.  teisinės (teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas bei kolizijos, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas, profesinių elgesio kodeksų nebuvimas valstybės tarnyboje ir svarbiausių etikos principų nesilaikymas);

            6.3. institucinės (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai, motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas, nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys, darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje).

            7. Vidinės korupcijos atsiradimo prielaidos Savivaldybės administracijoje:

            7.1.  išduodant leidimus, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;

            7.2.  priimant valstybės tarnautojus ir darbuotojus į darbą;

            7.3. atliekant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto nuomos ir panaudos procedūras;

            7.4. atliekant kitas viešojo administravimo funkcijas.

            8. Korupcijos lygis ir paplitimas: Savivaldybės administracijoje korupcijos atvejų nebuvo užregistruota. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje  Lietuvos Respublikoje, galima dėl valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskaitomybės stokos.

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

            9. Tikslai:

            9.1. užtikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos skaidrumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi. Ilgalaikėmis priemonėmis sukurti ir įdiegti efektyvią prevencinę antikorupcinę sistemą bei procedūras, užkertančias kelią korupcijos plėtrai;

            9.2. įtraukti rajono visuomenę ir žiniasklaidą į korupcijos prevenciją.

            10. Uždaviniai:

            10.1. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Savivaldybės sritis ir sąlygas korupcijai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus, kaip tobulinti rizikos sričių procedūras;

            10.2. visokeriopai skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, siekti, kad būtų įgyvendintas vienas pagrindinių principų - atlikti korupcinius veiksmus beprasmiška, nes atsakomybė neišvengiama ir šiuo tikslu glaudžiai bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir žiniasklaida;

            10.3. teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis sukurti ir įdiegti nuolatinę prevencinę antikorupcinę sistemą ir procedūras Savivaldybei pavaldžiose bendrovėse, įmonėse ir įstaigose, užtikrinti šių procedūrų veiksmingą įgyvendinimą.

 

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

 

            11. Diegti veiksmingas prevencijos priemones, kurios korupciją darytų beprasmišką.

            12. Šalinti priežastis, leidžiančias atsirasti bei plisti korupcijai Savivaldybės administracijoje ir jai pavaldžiose bendrovėse, įmonėse ir įstaigose. Šiuo tikslu parengti ir įgyvendinti sektorinės antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą.

            13. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, keičiantis reikalinga informacija, ir teikti joms būtiną pagalbą korupcijos prevencijos klausimais.     

            14. Kurti kovos su korupcija ir korupciniais nusikaltimais nuostatas.

            15. Vertinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių bendrovių, įmonių ir įstaigų tarnautojų darbą, individualizuojant atsakomybę ir atskaitomybę. Organizuoti švietimą ir įtraukimą į kovą su korupcija.

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

 

            16. Korupcijos prevencijos efektyvumas  (rezultatyvumas) nustatomas vadovaujantis šiais kiekybės ir kokybės rodikliais:

            16.1. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

            16.2. Programos įgyvendinimui skiriamų lėšų kiekiu;

            16.3. Programos įgyvendinimui nustatytais terminais;

            16.4. politikų ir tarnautojų etikos nusižengimų skaičiumi;

                16.5. antikorupciniu požiūriu įvertintų teisės aktų projektų skaičiumi;

            16.6. anoniminių ir oficialių pranešimų apie tariamus nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;

            16.7. renginių, skirtų korupcijos prevencijai, ir dalyvių skaičiumi;

            16.8. radijo, televizijos laidų, straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;

            16.9. korupcijos paplitimo mažėjimas savivaldybėje.

            17. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytina svaresnė visuomenės parama atitinkamoms Savivaldybės ir pačios visuomenės pasiūlytomis antikorupcinėmis iniciatyvomis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            18. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones ir jų įvykdimo terminus bei vykdytojus.

            19. Priemonių vykdytojai nustatytu laiku pateikia už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingam asmeniui  informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir jų veiksmingumą.

            20. Savivaldybės taryba kasmet išklauso Korupcijos prevencijos komisijos veiklos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja Programą.

            21. Programa vykdoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

            22. Ši Programa turi būti skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliai-r.sav.lt.

 

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-79

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009-2011 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonės

Vykdymo terminai

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Finansavimas

1.

Parengti ir pateikti Tarybai tvirtinti kovos su korupcija programas, jų pakeitimus bei papildymus.

Kasmet I ketvirtį

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Vykdoma korupcijos prevencija

 

2.

Savivaldybės internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją apie Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą, pateikiant trumpą informaciją įvykdžius priemonę

Įvykdžius priemonę

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Korupcijos prevencijos efektyvumo vertinimas

 

3.

Organizuoti valstybės tarnautojų mokymą, susijusį su tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio standartų ugdymu ir laikymusi

Kasmet III - IV ketvirtį

 

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Korupcijos prevencijai būtinų įgūdžių formavimas

Iš valstybės tarnautojų mokymui numatytų lėšų.

4.

Kontroliuoti kaip laikosi privačių interesų derinimo tvarkos Savivaldybės tarnautojai, kiti darbuotojai.

Pateikus deklaracijas

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, nusišalinimas nuo sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo, jei tai sukels interesų konfliktą

 

5.

Parengti Savivaldybei pavaldžioms bendrovėms, įmonėms ir įstaigoms rekomendacijas, skirtas korupcijos prevencijai.

2009 m. III ketvirtis

Juridinis skyrius

Formuojamas antikorupcinės elgsenos modelis

 

6.

Kontroliuoti viešųjų pirkimų organizavimo atitiktį norminiams teisės aktams.

Vykdant viešąjį pirkimą

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Skaidrūs viešieji pirkimai

 

7.

Kontroliuoti piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimą, siekiant išvengti nepagrįsto jų vilkinimo, kad nebūtų sudaromos prielaidos korupcijai.

Kartą per pusmetį

Bendrųjų reikalų skyrius

Pagerėję socialiniai santykiai

 

8.

Organizuoti mokyklų moksleivių konkursą antikorupcine tema

Kasmet

IV ketvirtį

Švietimo ir sporto skyrius

Formuojamas antikorupcinės elgsenos modelis

 

9.

Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos klausimais.

Pagal poreikį

 

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Pagerėjusi teisinė situacija

 

10.

Korupcijos tikimybės Administracijos padalinių veiklos srityse nustatymas, Motyvuotos išvados dėl korupcijos tikimybės, pasirašytos Savivaldybės mero bei dokumentų, pagrindžiančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, pateikimas Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Kiekvienų metų III ketvirtis

Administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė

Nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

11.

Parengti ir įgyvendinti dokumentų valdymo informacinės sistemos taikymo tvarką

2009 m. I ketvirtis

Informatikos skyrius

Operatyvus ir skaidrus dokumentų valdymas

 

12.

Išklausyti Administracijos padalinių vadovus dėl korupcijos prevencijos vadovaujamuose padaliniuose

Kartą per metus

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskaitomybės ryšys

 

13.

Parengti Administracinių paslaugų aprašus ir pateikti tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui

2009 m. II ketvirtis

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Diegiamas ,,vieno kontakto” gyventojų aptarnavimas

 

14.

Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktų ir jų projektų vertinimo taisykles, siekti, kad būtų vykdomas antikorupcinis teisės aktų vertinimas teisės akto rengėjo lygmenyje.

Nuolat

Direktoriaus įsakymu paskirtas tarnautojas, atsakingas už korupcijos prevenciją

 

Vykdomos tikslios ir aiškios sprendimų priėmimo procedūros

 

 

 

___________________________

 

 

Į pradžią