Šiaulių rajono savivaldybės dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-150(1.1) 2012-05-17
Padalinys: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 Pildoma prie rajono savivaldybės tarybos

  -


ŠIAULIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ korupcijos prevencijos PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 17 d. Nr. T-150

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;  2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011-2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355;  2011, Nr. 72-3727), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 9-340), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877), Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s -  p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2012–2014 metų korupcijos prevencijos programą (pridedama).

2. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės 2012–2014 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algimantas Gaubas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               

                                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                               Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                               2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-150

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012-2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I.            BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1.                  Šiaulių rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. IX-1457 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2011, Nr. 77-3727), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 9-340), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

2.                  Šioje programoje vartojamos  sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3.                  Programa skirta korupcijos prevencijai Šiaulių rajono savivaldybės institucijose, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose bei įmonėse, kurių steigėja (savininkė) yra Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

4.                  Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją aukščiau minėtose įstaigose, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą savivaldybėje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudesnį Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

5.                  Programos strateginės kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.

6.                  Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

7.                  Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

 

II.     SAVIVALDYBĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

8.                  Savivaldybės veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę.

9.                  Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, savivaldybėje korupcija galima šiose veiklos srityse:    
9.1.            formuojant valstybės tarnautojų personalą, skiriant Savivaldybės įstaigų, įmonių ar kitų organizacijų vadovus;
9.2.            įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas ir išduodant piliečiams dokumentus (leidimus, licencijas);
9.3.            atliekant Savivaldybės nuosavybės teise priklausiančio turto privatizavimo, nuomos, panaudos ar kitas procedūras;
9.4.            rengiant ir priimant sprendimus, nustatančius mokesčių (rinkliavų ir pan.) lengvatas;
9.5.            organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
9.6.            rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, vykdant Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus, susijusius su statybomis;
9.7.            atliekant Savivaldybės įstaigų ir įmonių auditą (patikrinimus, reviziją ir pan.);
9.8.            atliekant kitas viešojo administravimo ir paslaugų teikimo funkcijas;
9.9.            įgyvendinant būsto įsigijimo rėmimo programas (sudarant eiles paramai būstui įsigyti, gauti ir pan.).
10.              Savivaldybės administracija įgyvendina šias priemones, kurios padeda kovoti su korupcija:

10.1.        nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų pirkimų srityje;     

10.2.        vykdo antikorupcinio švietimo programas;

10.3.        skelbia apie turto privatizavimą, turto ir žemės nuomą, viešuosius pirkimus,
licencijų ir leidimų išdavimą Savivaldybės interneto puslapyje;

10.4.        sukūrė specialią nuorodą „Korupcijos prevencija“ Savivaldybės interneto
puslapyje.

 

III.             PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11.              Programos tikslai yra:

11.1.        įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius tarp Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir visuomenės;

11.2.        atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose, biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir įmonėse, kurių steigėja yra Savivaldybė, ir jas šalinti;

11.3.        užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą;

11.4.        plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę ir žiniasklaidą;

11.5.        didinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis;

11.6.        plėsti korupcijos prevencijos principų taikymą Savivaldybės švietimo įstaigų veikloje;

12.              Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:

12.1.        nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;

12.2.        antikorupciniu požiūriu vertinti Savivaldybės teisės aktų projektus;

12.3.        įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;

12.4.        skatinti antikorupcinio švietimo programų diegimą ir tobulinimą švietimo įstaigose;

12.5.        stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;

12.6.        viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus.

 

IV.             PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

13.              Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:                                                             

13.1.        korupcijos mažėjimu Savivaldybėje;

13.2.        antikorupciniu požiūriu įvertintų struktūrinių padalinių, įstaigų ir įmonių ar jų vykdomų funkcijų skaičiumi;

13.3.        skundų, pateiktų teismui, administracinių ginčų komisijai dėl Savivaldybės priimtų sprendimų, sumažėjusiu skaičiumi;

13.4.        parengtų ir priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų skaičiaus santykiu;

13.5.        įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

13.6.        programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;

13.7.        teisės  aktų nustatyta tvarka užfiksuotų  Savivaldybės  politikų ir  Savivaldybės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi;

13.8.        anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;

13.9.        specialių straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

14.              Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

15.              Programoje numatytas priemones įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.

Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę vykdo Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisija.

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

16.              Ši Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

17.              Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.              Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  Programa skelbiama Savivaldybės interneto tinklapyje.

19.              Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas – kelio atsirasti palankioms korupcijai sąlygoms Savivaldybės institucijose, įstaigose ir įmonėse užkirtimas, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas, vykdant teritorijų ir statybų planavimą ir pan.

20.              Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

___________________________
                                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                                       Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                       2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-

 

                                                                                                                                                                                      

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2012-2014  METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės

pavadinimas

Tikslas

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Laukiami rezultatai

Vykdymo laikas

Vykdytojas

Finansavimas

1

2

3

4

5

6

7

8

PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS MECHANIZMO SKAIDRUMUI UŽTIKRINTI

1.

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų projektus bei teisės aktus, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas

Padėti įgyvendinti Savivaldybės veiklos tikslus, sistemingai ir visapusiškai vertinant korupcijos pasireiškimo riziką, išvengti interesų konflikto

Įvertintų teisės aktų projektų ir teisės aktų skaičius.

Teisės aktų projektų, teisės aktų , kuriuose nustatytas didelis ar vidutiniškas korupcijos rizikos skaičius

Pagerės Savivaldybės institucijų ir įstaigų priimamų teisės aktų kokybė

Nuolat

 

Teisės aktų projektų rengėjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nustatyti Savivaldybės institucijose, įstaigose, įmonėse, privačių interesų konfliktus

 

Asmens, dirbančio valstybės tarnyboje, nusišalinimas nuo sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo, jei tai sukels interesų konfliktą

 

Asmenų, deklaruojančių privačius interesus, atvejų skaičius, kai asmuo nusišalina nuo sprendimo priėmimo proceso, sprendimo projekto rengimo ir pan.

Savivaldybėje valstybės tarnautojais, kitais atsakingais darbuotojais dirbtų tik asmenys, kurių nepriekaištingą reputaciją patvirtins kompetentingos institucijos

Nuolat

Administracijos direktorius,

Bendrųjų reikalų skyrius

 

3.

Skelbti informaciją apie priimtus norminius aktus -Savivaldybės tarybos ir kolegijos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus internete ir esant reikalui kitose visuomenės informavimo priemonėse

Užtikrinti visuomenės informavimą apie priimtus norminius teisės aktus

Priimtų ir paskelbtų teisės aktų skaičiaus santykis

Visuomenė bus informuota apie Savivaldybėje priimtus teisės aktus

Nuolat

 Bendrųjų reikalų skyrius

 

4.

Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles, tvarkas

Užtikrinti veiklos teisėtumą. Sukurtos tvarkos atitinkančios teisės aktų reikalavimus

Pakeistų teisės aktų skaičius

Bus išvengta neteisėtų sprendimų priėmimo

Nuolat

Administracijos padaliniai

 

5.

Organizuoti seminarus savivaldybės tarybos nariams, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojams antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, korupcijos prevencijos srityse

Stiprinti savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų antikorupcinio teisės aktų ar teisės aktų projektų vertinimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, korupcijos prevencijos gebėjimus

 

Didesnis Savivaldybės tarnautojų, įgijusių specializuotų žinių, skaičius, aukštesnė jų kvalifikacija

Teisės aktų projektų rengėjai gebės atpažinti korupcijos prielaidas bei galės imtis administracinių priemonių joms pašalinti, bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones

2012 m.

IV ketv.

2013 m. III ketv.

2014 m. II ketv.

ir pagal poreikį

Administracijos direktorius,

Juridinis skyrius

 

 

6.

Atsiskaityti Antikorupcijos komisijai apie įvykdytus viešųjų pirkimų konkursus

Užtikrinti Antikorupcijos komisijos informavimą apie vykdomus savivaldybės administracijoje viešuosius pirkimus

Įvykdytų viešųjų pirkimų skaičiaus santykis su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų skaičiumi

Daugiau viešųjų pirkimų skelbimų bus teikiama viešai

Kartą per ketvirtį

Turto valdymo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyris

 

7.

Apie viešuosius pirkimus skelbti teisės aktų nustatyta tvarka. Skelbti internete informaciją apie viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir supaprastinto atviro konkurso būdu ir apie savivaldybei priklausiančio turto privatizavimą

Įvardyti, kokia informacija turi būti paskelbta viešai, kokia forma, kur, kas ir kokiais terminais skelbia duomenis, nustatyti atsakomybę už šios tvarkos procedūrų nesilaikymą ir kt.

Sudarytų viešųjų pirkimų ir privatizavimo sutarčių skaičiaus santykį su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų ir privatizavimo sutarčių skaičiumi

 

Bus viešai skelbiama ir atnaujinama su viešaisiais pirkimais ir privatizavimu susijusi informacija (laimėtojas, sutarties kaina)

2012 m.

IV ketv.

2013 m. IV ketv.

2014 m. IV ketv.

 

 

 

PRIEMONĖS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI

8.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę pagal Savivaldybės veiklos sritis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo

Įvertintų Savivaldybės administracijos padalinių skaičius

Bus nustatyta korupcijos

pasireiškimo tikimybė Savivaldybės veiklos srityse, pateikiant motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kontroliuojančiai institucijai

2012 m.

III ketv.

2013 m.

III ketv.

2014 m.

III ketv.

.

Savivaldybės administracijos direktorius,

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vitalija Lisinskienė

 

9.

Pateikti STT savivaldybės mero pasirašytą motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir dokumentų, pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę savivaldybės įstaigų veikloje, kopijas.

LR Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimas savivaldybėje ir savivaldybės įstaigose.

Lydraštis STT su pridedama motyvuota išvada ir kita medžiaga.

Nustatomas korupcijos rizikos analizės būtinumas

Kiekvienais metais iki spalio mėn. 31 d.

Savivaldybės administracijos direktorius,

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vitalija Lisinskienė

 

10.

Parengti ir pateikti savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos užtikrinimo būdų ir konkrečių priemonių įgyvendinant STT išvados dėl atliktos korupcijos rizikos analizės rekomendacijas.

LR Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimas savivaldybėje ir savivaldybės įstaigose.

Pasiūlymų paketas, priemonių planas

Patikslintas korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas atsižvelgus į konkrečius STT pasiūlymus ir rekomendacijas

Per 20 darbo dienų nuo korupcijos rizikos analizės motyvuotos išvados ir pasiūlymų iš STT gavimo

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vitalija Lisinskienė

 

11.

Pateikti STT informaciją apie korupcijos rizikos analizės motyvuotoje išvadoje nurodytų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą

LR Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimas savivaldybėje ir savivaldybės įstaigose.

Lydraštis STT su informacija apie korupcijos prevencijos priemonių vykdymą.

STT rekomenduotų priemonių vykdymas sumažins (pašalins) prielaidas korupcijai pasireikšti

Per 3 mėnesius nuo motyvuotos išvados ir pasiūlymų gavimo

Savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės įstaiga, gavusi STT išvadą dėl korupcijos prevencijos programos parengimo ir (ar) pasiūlymų dėl programos turinio

 

PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI DIDINTI

12.

Užtikrinti, kad Savivaldybės interesantai turėtų galimybę anoniminėse anketose pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elgesį. Sudaryti galimybę interesantams bei kitiems asmenims palikti žinutes ar skambinti anoniminiu telefonu ir pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus

Įvertinti paslaugų teikimo kokybę, taip pat išsiaiškinti trūkumus ir priežastis bei skatinti ieškoti būdų, kaip pagerinti paslaugų teikimą

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų skaičius

 

Gyventojai galės anonimiškai informuoti Savivaldybę  apie jiems žinomas veikas, kurios gali būti nusikalstamo korupcinio pobūdžio

Nuolat

Bendrųjų reikalų skyrius

 

13.

Peržiūrėti Savivaldybės korupcijos prevencijos programos nuostatas ir atlikti jos priemonių įgyvendinimo analizę

Išanalizuoti Savivaldybės korupcijos prevencijos programą ir prireikus pateikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl šios programos tobulinimo ir įgyvendinimo

Įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių skaičius ir viešas rezultatų paskelbimas

Veiksminga ir efektyvi Savivaldybės korupcijos prevencijos programa

iki 2012 m. IV ketv. pabaigos

iki 2013 m. IV ketv. pabaigos

iki 2014 m. IV ketv. pabaigos

 

Korupcijos prevencijos komisija

 

14.

Įdiegti savivaldybės interneto svetainėje interaktyvią vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistemą

Užtikrinti skaidrią vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas tvarką

Internetu užsiregistravusių asmenų skaičius

Aiški ir skaidri vaikų priėmimo į  ugdymo įstaigas tvarka

Iki 2012 II ketvirčio pabaigos

 Bendrųjų reikalų skyrius, Švietimo, ir sporto skyrius

 

 

 

PRIEMONĖS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠUMUI DIDINTI

15.

Skelbti įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatus Savivaldybės interneto svetainėje ir per žiniasklaidą

 

Informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones, stiprinti pasitikėjimą Savivaldybe

Oficialių pranešimų apie korupcijos prevencijos priemones skaičius

Pasitikėjimas Savivaldybe

Nuolat

 Bendrųjų reikalų skyrius

 

16.

Organizuoti seminarus antikorupcine tematika savivaldybės politikams, savivaldybės administracijos darbuotojams, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių personalui, šviesti ir informuoti visuomenę, puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą, periodiškai vykdyti įvadinius mokymus asmenims, naujai priimtiems į Savivaldybės administraciją.

 

Bendradarbiaujant su kompetentingos valstybinės institucijos specialistais, rengti seminarus antikorupcijos klausimais

Mokymo renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius.

 

Savivaldybės politikai, tarnautojai ir darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis

2012 m. III ketv.

2013 m. III ketv.

2014 m. III ketv.

 

Savivaldybės administracijos direktorius,

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vitalija Lisinskienė, Juridinis skyrius

5000 Lt

17.

Kiekvienoje seniūnijoje rengti rajono vadovų bei administracijos darbuotojų susitikimus su gyventojais

Tiesioginis dialogas su visuomenės atstovais antikorupcine tematika

Aptarnautų piliečių skaičius bei anoniminių ar oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičius.

Padidės bendras pasitikėjimas Savivaldybės veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti pranešti apie pasitaikančias negeroves

2012–2014 metai

Savivaldybės vadovai,

Administracijos specialistai,

seniūnai

 

 

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai atsižvelgiant į numatytas priemones gali būti keičiami, remiantis Šiaulių rajono savivaldybės 2012-2014 m. korupcijos prevencijos programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų įgyvendinimą.

 

______________________________

 

 

 

Į pradžią